• BG
  • EN

ПРАВИЛНИК
за
организиране и провеждане на заседанията на Управителния съвет на БААИК

 


I.       ОБЩИ ПОСТАНОВКИ
1.    Заседанията на Управителния съвет са редовни или извънредни.
2.    Редовните заседания се провеждат ежемесечно.
3.    Извънредните заседания се провеждат във връзка с възникнали спешни
въпроси.
4.    При подготовката на дневния ред всеки член на УС е длъжен да представи предложенията си в писмен вид в 10 дневен срок преди датата на заседанието.
5.    Извънредните заседания се  свикват от Председателя на УС  или по
предложение   на   член   или   членове   на   УС.
6.    Ако Председателят на УС откаже да свика извънредно заседание по
предложения на някои от членовете, а той счита, че въпросът е много
важен, вносителят е длъжен да събере 1/3 от подписите на членовете на УС. При такава ситуация Председателят е длъжен да свика
УС на извънредно заседание.
7.    Всеки член на БААИК може да предложи на УС въпрос за разглеждане на следващото заседание и да присъства.
8.    Заседания на Управителния съвет се организират периодически и в други населени места в Република България, като на тях се поканват за присъствие и местни фирми със същия предмет на дейност, независимо дали са членове на БААИК.

II.      ЛЕГИТИМНОСТ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА УС
1.    За редовно се счита заседание на УС, на което присъстват минимум
седем от членовете на УС.
2.    Задължение    на   Председателя    на   УС    е    да   проверява   броя   на
присъстващите   членове   и   да   започва   работата   при   наличие   на
необходимия минимум от членовете на УС.
3.    Управителният съвет взема решения с мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията по чл. 26, ал.6, точки 1,6 и 12 от Устава на БААИК, които се вземат с мнозинство от всички членове.

III.    ДОКУМЕНТИРАНЕ РАБОТАТА НА УС
На заседанията на УС се води протокол от техническия сътрудник.
Протоколът се подписва от всеки от присъстващите членове на УС.
Ако член на УС не е съгласен с някое от решенията, той може да отрази
това, но този факт не означава, че решението не е валидно.
Протокол от предишното заседание се получава в рамките на 3 работни дни след провеждане  на заседанието  по  e-mail  и  се  подписва  от членовете на следващото заседание.
Дневният ред за всяко заседание на УС се обявява на Интернет страницата на БААИК не по-късно от една седмица преди определената дата.
Решенията на УС и КС се публикуват на Интернет страницата на БААИК.

IV.     ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА УС
1.    Всеки вносител на информация в дадено заседание на УС е длъжен да я
представи   в   напечатан   вид   с   проекторешения   в   срок   10   дни   преди
заседанието.
2.    Техническият сътрудник размножава материалите и така окомплектовани ги изпраща е-mail на всеки член от УС.
3.    В  дневния ред  на всяко  заседание  задължително трябва да фигурират
следните точки:
♣    Доклад за работа на комисиите;
♣    Приемане на нови членове;
♣    Финансово състояние, оптимизиране на разходите;
♣    Разни;
4.    Времето за провеждане на заседание е до изчерпване на дневния ред.
5.    Вносителите на материалите, ако смятат, че имат важни пропуски, правят устни   допълнения   към   материала.    
6.    На членовете на УС, които отсъстват на повече от 3 последователни редовни
заседания без уважителна причина, се разглежда дейността им. Предлага се
на общо събрание да бъдат освободени от УС и на тяхно място се избира
друг член на извънредно общо събрание.
7.    Заседанията могат и да са неприсъствени според устава на асоциацията.
8.    В своята дейност УС може да се подпомага от следните работни групи /комисии по направления:

8.1. Комисия I: Нормативна база и законодателна инициатива, разрешителни режими и стандарти на ЕС;

8.2. Комисия II: Международна дейност и връзки с други браншови и неправителствени организации;

8.3. Комисия III: Вътрешноорганизационна и стопанска дейност


8.4. Комисия IV: Връзки с медиите:
В тази комисия участват всички членове на УС;

8.5. Ръководителите на работните групи и състава им се    определя    на
заседание на УС.

8.6.    Съставът на работните комисии не може да надвишава повече от седем
члена,    представители    на   редовните    членове    на   БААИК,    заедно    с
ръководителя.

Правилникът е преработен и допълнен в заседание на Управителния съвет на 12 февруари, 2015 г.